Veelgestelde vragen

• Ontworpen door Bouwend Nederland;
• Elke opdrachtgever gaat hier anders mee om. WBG verwijst vanuit BOA/BUP naar NEN-normen;
• Aan welke eisen moet een BIM meterkast voldoen?
• Eenduidig antwoord/beslissing vanuit NONed nodig.

• Vraag: Kan deze post worden verrekend per meter per week worden verrekend?
• Antwoord: Specifiek per project af te stemmen. Verrekenbaar als EUR post. Verrekening vindt plaats per discipline per meter hekwerk vervalt.

• Vraag: Wat wordt verstaan onder verplaatsingskosten en hoe wordt deze toegepast?
• Antwoord: Kosten ontstaan door het afbreken/onderbreken van een lopend werk, wat niet aaneengesloten kan worden uitgevoerd, in opdracht van een of meerdere opdrachtgevers. Kosten verrekenbaar per keer bij solo (872010) en per keer per discipline bij combi (872020).

• Vraag: Is er gedacht over het opnemen van relining in het bestek?
• Antwoord: Neen, momenteel zit dat er niet in; als het vaak voorkomt kan het in de evaluatie besproken worden.
• Vraag: Is er een bestekspost voor combi-tekening?
• Antwoord: Neen, wanneer dit noodzakelijk blijkt na de evaluatie wordt dit opgenomen in het bestek.

• Vraag: wie neemt het initiatief hiertoe?
• Antwoord: dit is in samenwerking tussen de aannemer en de cluster-coördinator.
• Vraag: Is er een post voor cameratoezicht op materieel?
• Antwoord: Neen, materieel is eigendom van de aannemer en valt ook onder zijn verantwoordelijkheid.

• Vraag: Is een tweede levering altijd een deellevering?
• Antwoord: Ja.

• Vraag: gaat dit alleen om het bodemloket of ook om andere vormen van bodemonderzoek?
• Antwoord: het kan ook om andere vormen van bodemonderzoek gaan. Als de grond vervuild is wordt de verantwoordelijkheid voor verder onderzoek teruggelegd bij de netbeheerder.

• Vraag: moet dit vooraf worden gemeld aan de netbeheerder?
• Antwoord: Ja, dit gaat in overleg met de cluster-coördinator namens de opdrachtgever. Bij voorkeur vooraf en anders achteraf.

• Vraag: Wat valt er onder deze post?
• Antwoord: Hieronder valt de planning, voorbereiding en de aanvraag om vroegtijdig een afspraak voor selectie te maken.

• Vraag: Wat wordt verstaan onder montage met ‘hinder’ en ‘veel hinder’?
• Antwoord: De hinderklasse van het graafwerk is leidend voor het bepalen van de hinderklasse bij montage en het te hanteren tarief.

• Vraag: zit hier een meldingsplicht aan vast voor de aannemer?
• Antwoord: Ja, dit gaat in overleg met de cluster-coördinator namens de opdrachtgever. Bij voorkeur vooraf en anders achteraf.

• Vraag: Betreft dit een 500×500 werkveld?
• Antwoord: Ja.
• Vraag: is de verdeling van de verrekening per netbeheerder of per discipline?
• Antwoord: dit is per netbeheerder.

• Vraag: geldt deze post voor alle werkplekinspecties?
• Antwoord: Assistentie bij elke inspectie door een netbeheerder en/of externe auditeur. Het maakt niet uit of het om dezelfde of verschillende netbeheerders gaat.

• Vraag: wat zijn criteria voor het wel of niet toekennen van deze post?
• Antwoord: Deze post geldt in situaties waarbij de opslaglocatie niet binnen de werkgrenzen ligt. Eenheid is EUR post (conform de tarievenlijst, eenheid staat fout in het bestek). Vooraf overleg met, en goedkeuring door, de cluster-coördinator is noodzakelijk.

• Vraag: Wat als de aannemer inschattingen moet maken terwijl de cluster-coördinator nog niet betrokken is?
• Antwoord: inschattingen van kosten door de aannemer dienen altijd vooraf met de cluster-coördinator worden besproken.
• Vraag: wat is de eenheid – stuks/maand/project/..?
• Antwoord: Vastgesteld tarief per keer.
• Vraag: Als er voor aansluitleidingen een project wordt opgestart, is deze code dan ook voor aansluitingen geldig?
• Antwoord: Neen, deze code is alleen voor hoofdleidingen bedoeld.
• Vraag: Is dit ook voor verplaatsingen naar een ander werk?
• Antwoord: Neen, verplaatsen is alleen van toepassing op een lopend werk op last van de opdrachtgever/cluster-coördinator.

• Vraag: als de aannemer verkeersmaatregelen extern uitbesteed kan dit dan hier worden opgevoerd?
• Antwoord: Ja

• Vraag: waarvoor is deze post te gebruiken?
• Antwoord: deze post is te gebruiken als een uitvoerder extra werkzaamheden verricht zoals deelname aan overleg met de civiele aannemer of derden.

• Vraag: Met betrekking tot de discipline Water: tot welke diameter voorziet het bestek?
• Antwoord: tot 200mm. Daarboven moeten offertes opgevraagd worden.
• Vraag: Zijn bij boringen de x-y coördinaten nog steeds leidend voor het bepalen van de te verrekenen lengte?
• Antwoord: Neen. Het werkelijk geboorde profiel tussen de punten van in- en uittrede zijn verrekenbaar. Overlengte van de boorbuis wordt verrekend op basis van grondwerk in aanleg.
• Vraag: geldt deze post ook voor aansluitingen?
• Antwoord: Ja, maar dit komt bij aansluitingen sporadisch voor. Dit mag alleen na overleg met de netbeheerder worden verrekend. De bedoeling is dat aansluitingen met behulp van de posten posten ‘slootkruisingen’ of ‘raketboringen’ worden gerealiseerd.
• Vraag: is het opstarttarief per locatie of per project?
• Antwoord: Dit is bedoeld per project.
• Vraag: moeten de stortkosten voor bentoniet verrekend worden op basis van een bon?
• Antwoord: Bij voorkeur met bon. Soms bij kleine stortingen is dit lastig; dan op basis van goed vertrouwen en in redelijkheid.

• Vraag: wanneer is dit verrekenbaar?
• Antwoord: dit moet op verzoek van de netbeheerder worden aangeleverd waarbij de termijnen van 2 x 10 dagen zoals gesteld in de WION nagekomen moeten worden.

• Vraag: Wat zijn dit voor voorzieningen?
• Antwoord: Bijvoorbeeld plaatsen van bekisting of schotten zodat er veilig kan worden gewerkt.
• Vraag: Is hier vooraf instemming van de cluster-coördinator voor nodig?
• Antwoord: Ja

• Vraag: waarom is dit “niet ten behoeve van particulieren of bouwondernemers”?
• Antwoord: Schouwen ten behoeve van de eigen werkvoorbereiding van de aannemer is bij de coördinatiewerkzaamheden inbegrepen. Post 770060 is voor gevallen waar externe partijen verlangen dat er extra schouwwerkzaamheden worden verricht.

• Vraag: Hoe gaan we om met LIP aanvragen die niet doorgaan? Hoe kunnen we die in de rapportage eruit halen?
• Antwoord: deze post geldt voor alle aanvragen, ook die die niet doorgaan. De hoeveelheid niet uitgevoerde aanvragen wordt door het uitvoeren van de quick scan overigens flink verminderd.

• Vraag: Wat wordt verstaan onder “kleinschalig en complex laswerk staal”?
• Antwoord: Dit wordt opgenomen in de begrippenlijst. Dit antwoord volgt zo spoedig mogelijk.

Load More